Hallitus ja virkailijat 2019

Hallitus ja virkailijat 2019

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]helsinki.fi, jollei muuta mainita.

 

Puheenjohtaja 

Sanna Artes

Puheenjohtajan huolehtii yhdessä muiden hallituksen jäsenten ja virkailijoiden kanssa siitä, että farmasiakunnan organisaatio toimii. Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle aina   tarvittaessa ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Hän seuraa   sekä hallituksen jäseniä että virkailijoita toimissaan ja opastaakin näitä tarvittaessa. Puheenjohtajalla onkin oltava  kokonaiskäsitys kaikista meneillään olevista asioista ja hän myös reagoi joustavasti jokapäiväisessä toiminnassa eteen tuleviin, toisinaan yllättäviin tilanteisiin. Puheenjohtaja toimii farmasiakunnan edustajana yhdessä muiden nimenkirjoittajien kanssa. Häneen voi ottaa yhteyttä, jos asia koskee YFK:n toimintaa yleisesti tai jollet löydä sopivaa henkilöä muista hallituksen jäsenistä ja virkailijoista.

 

Sihteeri

Sanne Keskimäki

Sihteeri vastaa pöytäkirjojen kirjoittamisesta YFK:n hallituksen kokouksissa ja hoitaa muutenkin paperiasioita, mm. jäsenille lähetettäviä tiedotteita, sekä toimii yleisenä nakkikoneena.

 

Talousvaliokunnan puheenjohtaja

Ella Kälvälä (talous@yfk.fi)

Talousvaliokunnan puheenjohtaja istuu YFK:n rahakirstun päällä (maksaa laskut ja laskuttaa saatavat) ja valvoo YFK:n taloudellisia etuja. Lisäksi talous-pj:n tehtävänä on seurata talousarvioiden ja taloudellisten päätösten toteutumista.

 

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Simo Hintikka

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, tuttavallisemmin ulkkis, ylläpitää YFK:n suhteita kansainvälisiin farmasian opiskelijajärjestöihin ja toteuttaa kansainvälisiä projekteja yhdessä valiokuntansa kanssa. Lisäksi hän järjestää farmasiakunnan vaihto-opiskelijoille toimintaa, ja on linkki heidän ja YFK:ssa tapahtuvan muun toiminnan välillä.

 

Isäntä

Karri Aalto

Isäntä johtaa isännistöä ja on usein mukana juhlien suunnittelussa ja toteutuksessa

 

Emäntä

Rosa Korander

Emäntä huolehtii ruokatarjoilusta YFK:n tapahtumissa sekä on mukana juhlien suunnittelussa ja järjestelyissä. Tämän lisäksi järjestää pullatarjoilun laskiaisena, Sipin päivänä ja uusien opiskelijoiden saapuessa.

 

MDS:n päätoimittaja

Onni Kärnä (mds@yfk.fi)

MDS:n päätoimittajan tehtäviin kuuluu toimituskunnan kokoaminen ja johtaminen, lehden yleisen linjan määrittäminen sekä vastuu sen sisällöstä ja tasaisesta julkaisutahdista. Päätoimittaja usein osallistuu myös tiiviisti lehden taittamiseen ja sen graafisen ilmeen suunnitteluun.

 

Terveydenhuolto- ja sisäasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Juuso Hänninen

Vastaa yhteistyöstä eri opiskelija- ja ammattijärjestöjen kanssa, järjestää ekskursioita ja tapahtumia, edustaa YFK:ta YTHS:n ja SFaO:n kokouksissa, vastaa YFK:n lääkekaapeista sekä järjestää mahdollisia terveysasioihin liittyviä kampanjoita ja tapahtumia yhdessä sisäasiainvaliokunnan kanssa.

 

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja

Salla Lahdentausta

Koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja eli ”kopo” pitää huolta YFK:n koulutuspoliittisista asioista, joita ovat esimerkiksi yhteistyö tiedekunnan henkilökunnan kanssa sekä opetuksen ja kurssien laadun valvominen. Tehtävään sisältyy merkittävä määrä tiedonvälitystä: kopo pitää itsensä tietoisena mm. tiedekunnassa, Viikin kampuksella, HYY:ssa ja yleisesti lääkepolitiikassa tapahtuvista asioista sekä tiedottaa näistä asioista hallitusta ja muita opiskelijoita. Mikäli kaivataan lisätietoja tai YFK:n on syytä reagoida näihin asioihin esimerkiksi kannanoton muodossa, kopo on mukana tässä. Kopo toimii myös opiskelijoiden äänitorvena tiedekunnan suuntaan: tieto niin yksittäisistä ongelmakohdista kuin suuremmistakin solmuista saadaan paremmin eteenpäin, kun viestin takana on YFK koulutuspoliittisine valiokuntineen.

 

Tappikapteeni

Nella Laurikkala

Tappikapteeni vastaa tappien eli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden toiminnasta valiokuntansa ja tuutorien avustuksella. Kaikki erityisesti tapeille suunnatut tapahtumat, kuten tappisuunnistus ja tappisitsit ovat vastuullani, kuten myös laboratoriotakkien ja haalareiden hommaaminen. Tappikapteeni on myös mukana järjestämässä tuutorihakua ja –koulutusta tiedekunnan kanssa ja hoitaa yhteydenpidon hallituksen ja tuutoreiden välillä.

 

Kirjastovaliokunnan puheenjohtaja

Oona Saranpää

Huolehtii YFK:n kerhohuoneessa Viikissä tiistaisin ja torstaisin klo 11.45-12.05 järjestettävistä kirjastopäivystyksistä yhdessä kirjastovaliokunnan kanssa. Kirjasto myy kuntalaisille mm. kirjoja, haalarimerkkejä ja kopiokortteja. Kirjasto hoitaa myös kuntalaisten yhteiset oppikirjatilaukset sekä YFK:n ständin ylläpidon Farmasian Päivillä.

 

Tila- ja ympäristövastaava

Lauri Antelo (lauri.antelo@helsinki.fi)

Huolehtii farmasiakunnan tilojen ja laitteiden kunnosta ja ylläpidosta sekä ympäristöasioiden huomioimisesta toiminnassa.

 

Yrityssuhdevastaava

Daniela Wollstén

Yrityssuhdevastaava vastaa YFK:n yhteistyö- ja mainossopimuksista ja toimii MDS-lehden ilmoituspäällikkönä.

 

Juhlavastaava

Rasmus Huotari

Juhlavastaava suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa juhlia, sitsejä ja tapahtumia Käärmeenpesälle ja ravintoloihin yhdessä juhlavaliokunnan kanssa. Juhlavastaava tekee yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa ja on mukana toteuttamassa poikkitieteellisiä bileitä. Juhlavastaava on myös vastuussa juhlien jatkopaikkojen järjestämisestä yökerhoihin.

 

Tiedottaja

Kalle Manninen (yfk-tiedottaja@helsinki.fi)

Vastaa YFK:n tiedotuksesta jäsenistölle. Tiedottaja myös ylläpitää YFK:n jäsenrekisteriä ja sähköpostilistoja. Vastaa työpaikkailmoituksien laittamisesta forumille yhdessä dataseutin kanssa.

 

Vuokraustoimintakoordinaattori

Veera Lanu (vuokraus@kaarmeenpesa.fi)

Vuokraustoimintakoordinaattorin toimenkuvaan kuuluu koordinoida ja hoitaa Käärmeenpesän vuokrauksia. Käytännössä tehtäviin kuuluu vuokrauksia koskeviin sähköposteihin vastaaminen ja vuokrauksien sopiminen, avainten luovutus vuokraajille sekä Käärmeenpesän esittely uusille käyttäjille. Vuokraustoimintakoordinaattori toimii myös vuokraustoimintavaliokunnan puheenjohtajana. Tekee yhteistyötä kalustonhoitajan kanssa.

 

Teemailtavastaava

Lauri Rentto

Hoitaa teemailtojen järjestelyt yhdessä valiokuntansa kanssa. Teemaillat suunnitellaan yhdessä yrityksen edustajan kanssa niin, että ilta olisi mahdollisimman antoisa.

 

Kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja

Riina Laakso

Kulttuurivaliokunnan vastuulla on tarjota YFK:n jäsenille erilaisia kulttuurielämyksiä. Järjestetyn kulttuuritoiminnan lisäksi tarkoitus on innostaa ja aktivoida kuntalaisia omaehtoiseen kulttuuriharrastukseen.

 

Dataseutti

Jarkko Puharinen (yfk-dataseutti@helsinki.fi)

Ylläpitää ja kehittää YFK:n nettisivuja. Koordinoi sähköistä ilmottautumista. Vastaa työpaikkailmoituksien laittamisesta forumille yhdessä tiedottajan kanssa.

 

Kerho- ja urheiluvastaava

Arto Iljin

Virkaan kuuluu liikuntatapahtumien järjestämistä ja kerhotoiminnan koordinoimista.

 

Laulunjohtaja

Joel Eeronheimo 

Laulunjohtajana toimii esilaulajana sitseillä, lauluilloissa, ja ylipäänsä kaikissa tilaisuuksissa, joissa on laulaminen tapana. Ohjelmistoon kuuluu juomalaulujen lisäksi isänmaallisia marsseja, akateemisia veisuja ja ihania ikivihreitä.