Yliopiston farmasiakunnan säännöt

Yliopiston farmasiakunnan säännöt

 

Yliopiston Farmasiakunnan säännöt uusittiin syksyllä 2019. Säännöt hyväksyttiin kunnankokouksessa 24.9.2019. Vanhat säännöt löytyvät vielä uusien sääntöjen alta.

 

Yliopiston farmasiakunnan säännöt

Nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yliopiston farmasiakunta - Universitetets farmaciekår ry., jota näissä säännöissä nimitetään farmasiakunnaksi. Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi, ja kotipaikkana Helsinki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallisena englanninkielisenä nimenä Helsinki Pharmacy Students’ Association.

Farmasiakunnan tarkoituksena on yhdistää Helsingin yliopistossa farmasiaa opiskelevia, ajaa heidän yhteisiä etujaan, kehittää farmasian opetusta, seurata tutkimusta sekä ylläpitää ja edistää jäsenistönsä tietoisuutta ja harrastusta sekä ammatti- että yleisiin asioihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, sekä illanviettoja. Lisäksi farmasiakunta harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää alumnitoimintaa, toimittaa opintomonisteita sekä pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia, myyjäisiä tai rahankeräyksiä, omistaa kiinteistöjä ja kerätä niistä vuokratuloja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa, myydä mainostilaa omistamissaan tiloissa tai kustantamissaan julkaisuissa sekä harjoittaa kioskitoimintaa yhdessä liikepaikassa.

 

Jäsenet

Farmasiakunnan jäseniä voivat olla:

A. Varsinaiset jäsenet:

1. Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä olevat ja farmaseuttisia tutkintoja opiskelevat henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa ja tulleet farmasiakunnan hallituksen hyväksymiksi.

B. Muut:

1. Alumnijäsenet: Alumnijäseniä voivat olla farmaseuttista tutkintoa suorittaneet entiset farmasiakunnan jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa.

2. Kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan farmasiakunnan kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erityisesti tukenut farmasiakunnan toimintaa. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee joko hallitus tai vähintään kymmenen farmasiakunnan varsinaista jäsentä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on farmasiakunnalle osoitettu kirjallinen ehdotus jätettävä hallitukselle, jonka tulee omine lausuntoineen esittää se farmasiakunnan kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi, on ehdotuksen saatava kokouksessa vähintään 5/6 annetuista äänistä puolelleen.

3. Hallituksen hyväksymä ulkomaalainen opiskellessaan farmasiaa Helsingin yliopistossa.

 

C. Jäsenyyden päättyminen:

1. Varsinaiset jäsenet katsotaan eronneiksi ilman erillistä menettelyä, kun he eivät täytä kohdan A ehtoja varsinaisesta jäsenyydestä. 

2. Jatko-opiskelijat, jotka eivät ole maksaneet vuosittaista jäsenmaksuaan, katsotaan eronneeksi ilman erillistä menettelyä.

3. Alumnijäsenet, jotka eivät ole maksaneet vuosittaista jäsenmaksuaan, pois lukien liittymisvuosi, katsotaan eronneeksi ilman erillistä menettelyä.

4. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

5. Ulkomaalainen farmasian opiskelija katsotaan eronneeksi, kun hänen opintonsa Helsingin yliopistossa päättyvät.

6. Jäsen voidaan myös erottaa erillisellä menettelyllä, joka kuvataan kohdassa kurinpitomääräyksiä.

 

Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosi- tai tutkintokohtaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vaalikokous määrää vuosittain.

Alumnijäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden vaalikokous määrää vuosittain, kuitenkin niin, että liittymisvuosi on maksuton. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen. 

Kunniajäsenellä ja ulkomaalaisella Helsingin yliopistossa opiskelevalla farmasianopiskelijalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

Inspehtori ja kuraattori

Farmasiakunta valitsee inspehtorin farmasian tiedekunnan professoreista kerrallaan kolmeksi vuodeksi, joiden aikana hän on farmasiakunnan täysivaltainen jäsen. Farmasian tiedekunnan dekaanilla on oikeus antaa ohjeita farmasiakunnalle inspehtorin välityksellä.

Kuraattoriksi valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan joku farmasiakuntaan kuuluva tai siihen aikaisemmin kuulunut, farmaseuttisen loppututkinnon suorittanut henkilö, jolloin hän tulee farmasiakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Painavista syistä kuraattori voidaan valita myös vuodeksi kerrallaan.

Ennen vaalia on saatava ehdokkaiden suostumus tehtävien vastaanottamisesta.

Kuraattorin tehtävä on:

1. Johtaa puhetta farmasiakunnan kokouksissa

2. Vaalia farmasiakunnan perinteitä.

3. Varmistaa hallitustoiminnan jatkuvuus huolehtimalla, että uudet virkailijat heti valituksi tulemisensa jälkeen tutustuvat heille tuleviin tehtäviin.

4. Avustaa tarvittaessa farmasiakunnan hallitusta tai yksittäisiä hallituksen jäseniä tehtäviensä hoidossa. 

5. Edistää farmasiakunnan arvojen ja tarkoituksen toteutumista.

10§ Inspehtorin ja kuraattorin vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin valituksi tulee se, jota tässä äänestyksessä useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet tässä äänestyksessä menevät tasan, ratkaisee arpa.

11§ Jos inspehtori tai kuraattori eroaa tai on pidemmän aikaa estynyt tai muuten kykenemätön hoitamaan tointansa, valitaan 10§:ssä mainitulla tavalla väliaikainen inspehtori tai kuraattori määräajaksi, kuitenkin enintään seuraavaan vuosikokoukseen asti.

12§ Inspehtorin, kuraattorin, hallituksen ja virkailijoiden vaalien tulokset on ilmoitettava farmasian tiedekunnan dekaanille.

 

Hallitus

13§ Hallitukseen kuuluu 11 jäsentä ja sen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, talous-, ulkoasiain-, yhteiskuntasuhde ja tapahtuma-, koulutuspoliittisen- ja yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja, tiedottaja, vuokraustoimintakoordinaattori, MDS:n päätoimittaja ja tila- ja ympäristövastaava.

Hallituksen jäsenistä vähintään yhden on opiskeltava farmaseuttikurssilla ja yhden proviisorikurssilla. Talousvaliokunnan puheenjohtaja toimii farmasiakunnan taloudenhoitajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

14§ Hallituksen tehtävä on:

1. pitää jäsenluetteloa

2. kutsua farmasiakunta koolle

3. hoitaa farmasiakunnan asioita ja taloutta farmasiakunnan sääntöjen, ohjesääntöjen ja kokouksien antamien ohjeiden mukaan

4. huolehtia farmasiakunnan julkaisun, MDS:n, toimittamisesta vähintään neljä kertaa lukuvuodessa

5. järjestää jäsenistölleen heidän farmaseuttista tai yleistä tietämystään lisääviä tilaisuuksia  

6. luoda sosiaalisia tapahtumia yhteishengen lujittamiseksi ja

7. valvoa jäsenten koulutuspoliittisia etuja.

 

15§ Farmasiakunnan nimen on oikeutettu kirjoittamaan kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin, talousvaliokunnan puheenjohtajan tai siihen hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa. Yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus yrityssuhteita koskevissa asioissa yhdessä kuraattorin tai hallituksen puheenjohtajan kanssa. 

Vuokraustoimintakoordinaattorilla on nimenkirjoitusoikeus farmasiakunnan kerhotilaa koskevissa asioissa yhdessä kuraattorin tai hallituksen puheenjohtajan kanssa.

16§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Jos hallituksen kokouksissa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide asian tai vaaleissa arpa.

17§ Inspehtorilla ja kuraattorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Inspehtori tai kuraattori voi johtaa hallituksen kokousta, mikäli hallituksen puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja ovat estyneitä tai kykenemättömiä hoitamaan tehtäviään.

 

Virkailijat ja valiokunnat

18§ Virkailijoita ovat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, isäntä, emäntä, MDS:n päätoimittaja, tila- ja ympäristövastaava, tiedottaja, vuokraustoimintakoordinaattori, teemailtavastaava, kulttuurivastaava, ylioppilaskuntavastaava, tappi- ja alumnikapteeni, kerho- ja liikuntavastaava sekä seuraavien valiokuntien puheenjohtajat: talous-, ulkoasiain-, juhla-, koulutuspoliittinen-, terveys- ja hyvinvointi-, yhteiskuntasuhde ja tapahtuma- sekä kioskivaliokunnan puheenjohtaja.

Yleisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana juhlavaliokunnan puheenjohtaja. Hallitus hyväksyy valiokuntien jäsenten nimityksen valiokuntien puheenjohtajia kuultuaan.

Vähintään seitsemänjäsenisen vaalitoimikunnan, joka huolehtii ehdokkaiden julkipanosta vaalikokouksessa, valitsee hallitus.

Valiokunnat nimittävät avukseen toimihenkilöitä. Toimihenkilöihin kuuluvat apuisännät, apuemännät, yhdenvertaisuusvastaava, some-toimihenkilö, laulunjohtajat, vuokraustoimihenkilö ja valokuvaaja. Valiokunnat voivat nimittää edellä mainittujen toimihenkilöiden lisäksi muita toimihenkilöitä. Hallitus vahvistaa toimihenkilöiden nimityksen valiokuntien puheenjohtajia kuultuaan.

Tarpeen vaatiessa voi farmasiakunnan kokous valita muitakin virkailijoita kuin ensimmäisessä momentissa mainitut. Virkailijoiden, valiokuntien ja toimikuntien työskentelystä säädetään erillisillä ohjesäännöillä, jotka vahvistetaan hallituksen esityksestä farmasiakunnan kokouksessa.

 

Tilivuosi

19§ Farmasiakunnan tilivuosi on kalenterivuosi. Talousvaliokunnan puheenjohtajan on annettava kolmea viikkoa ennen vuosikokousta esitettäväksi farmasiakunnan tilit sekä kirjallinen selonteko varojen käytöstä ja farmasiakunnan taloudellisesta tilasta.

 

Kokoukset

20§ Farmasiakunnan kokouksia on pidettävä mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Hallitus kutsuu farmasiakunnan kokouksen koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen farmasiakunnan jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti anoo. 

21§ Farmasiakunnan kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla viimeistään viikkoa ennen kokousta farmasiakunnan jäsenten sähköpostilistalla, jolloin esityslistan on myös oltava esillä.

22§ Farmasiakunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, ja kun siihen kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi osallistuu vähintään kaksi pöytäkirjantarkastajaksi käytettävissä olevaa Farmasiakunnan varsinaista jäsentä.

23§ Farmasiakunnan kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä sekä inspehtorilla ja kuraattorilla yksi ääni. Sen lisäksi varsinainen jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä varsinaista jäsentä. Valtakirja on luovutettava ennen kokousta kokouksen puheenjohtajalle. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

24§ Muut kuin 23§:ssä mainitut farmasiakunnan jäsenet ovat oikeutetut osallistumaan keskusteluun, mutta heillä ei ole äänioikeutta. 

25§ Farmasiakunnan kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Halukkuudestaan osallistua etäyhteydellä kokoukseen on ilmoitettava kokouksen puheenjohtajalle tai sihteerille vähintään päivää ennen kokousta. Mikäli kokouksessa toimitetaan suljettu lippuäänestys, valitsee etäyhteydellä osallistuva jäsen yhden kokoukseen osallistuvan varsinaisen jäsenen edustamaan itseään. Kokoukseen osallistuva varsinainen jäsen voi 23§ mukaisesti kerrallaan edustaa yhtä varsinaista jäsentä, mutta etäyhteydellä kokoukseen osallistuvan puolesta äänestettäessä ei asiasta tarvitse toimittaa etukäteen valtakirjaa puheenjohtajalle.

Kokoukselle luettavaksi saa myös toimittaa kannanoton vähintään päivää ennen kokousta, mikäli on estynyt osallistumaan kokoukseen.

26§ Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä, on pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 1/3 kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä vaatii.

27§ Päätös voidaan kumota 2/3 annetuista äänistä.

28§ Farmasiakunnan kokouksen esityslistalle voidaan hyväksyä kiireellisenä asia, jos 5/6 läsnä olevista varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa.

29§ Jäsen, joka ei noudata järjestystä ja on häiriöksi kokouksen normaalille kululle, poistukoon kokouksesta puheenjohtajan kehotuksesta.

30§ Farmasiakunnan vuosikokous pidetään kevätlukukauden aikana ja vaalikokous marras-joulukuun aikana.

Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. valitaan kaksi ääntenlaskijaa

2. käsitellään vuosikertomus, edellisen kalenterivuoden tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1. valitaan kaksi ääntenlaskijaa

2. määrätään jäsenmaksujen suuruudet ja apuisäntien sekä virkailijoiden palkkiot

3. määrätään opintopalkinnon suuruus

4. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarviot

5. suoritetaan inspehtorin ja kuraattorin vaalit

6. suoritetaan hallituksen jäsenten ja virkailijain vaalit seuraavassa järjestyksessä: puheenjohtaja, sihteeri, talousvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajat, isäntä, emäntä, MDS:n päätoimittaja, yhteiskuntasuhde- ja tapahtumavaliokunnan puheenjohtaja, koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, tappi- ja alumnikapteeni, kioskivaliokunnan puheenjohtaja, juhlavaliokunnan puheenjohtaja, yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja, vuokraustoimintakoordinaattori, tila- ja ympäristövastaava, terveys- ja hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, kulttuurivastaava, ylioppilaskuntavastaava, kerho- ja liikuntavastaava, teemailtavastaava, ja tiedottaja.

Vaalia varten on järjestettävä julkinen ehdokasasettelu, joka alkaa kolme viikkoa ja päättyy viikkoa ennen vaalikokousta. Julkisen ehdokasasettelun ulkopuolelle jää tiedottajan virka, jotta varmistetaan 13§ toteutuminen. Ehdokasasettelussa viiden farmasiakunnan varsinaisen jäsenen allekirjoittama kirjallinen ehdokkaaksi asettaminen, jolla ehdotetaan jotakin farmasiakunnan varsinaista jäsentä johonkin hallitus- ja/tai virkailijapaikkaan, tulee toimittaa vaalitoimikunnalle. Kokous ei ole sidottu asetettuihin ehdokkaisiin.

Hallituksen jäsenten ja virkailijain vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin valituksi tulee se, jota tässä äänestyksessä useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet tässä äänestyksessä menevät tasan, ratkaisee arpa.

7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 

8. Nimetään vuosijuhlatoimikuntaan varsinaisina jäseninä emäntä, isäntä, juhlavaliokunnan puheenjohtaja, yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtaja ja talousvaliokunnan puheenjohtaja.

9. suoritetaan muut mahdolliset henkilövaalit

10. Valitaan ansiomerkkitoimikuntaan inspehtorin ja kuraattorin lisäksi kolme varsinaista jäsentä.

Vaalikokouksessa valittujen henkilöiden toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää sen loppuun. Marraskuussa valitun uuden hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus vanhan hallituksen loppuvuoden kokouksissa.

31§ Hallituksen toimintasuunnitelma hyväksytään tammi- tai helmikuussa pidettävässä Farmasiakunnan kokouksessa.

 

Juhlat ja kunnianosoitukset

32§ Farmasiakunnan vuosipäivä on helmikuun 15. päivänä. Vuosijuhlaa vietetään Farmasiankandidaattiklubin perustamisen kunniaksi.

33§ Farmasiakunnan lipun käytöstä kunnianosoitus- ja akateemisissa juhlatilaisuuksissa määrää hallitus.

34§ Sääntöjen 5§:ssä mainituin perustein voidaan farmasiakunnalle kutsua kunniajäsen, jolle annetaan lippu- ja merkkiohjesäännössä tarkemmin määritelty tunnusmerkki, kunniajäsenen merkki.

35§ Farmasiakunnan ansiomerkit voidaan antaa:

1. farmasiakunnan nykyiselle jäsenelle, joka erikoisella ja jatkuvalla harrastuksella on ottanut osaa farmasiakunnan toimintaan, sekä

2. farmasiakunnan entiselle jäsenelle, joka farmasiakunnasta erottuaan on jatkuvasti toiminut farmasiakunnan hyväksi.

36§ Ansiomerkkien antamisesta päättää farmasiakunta kevätlukukauden ensimmäisessä kokouksessa ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen perusteella. Ansiomerkkitoimikunnan ehdotus on pätevä, mikäli se saa taakseen 5/6 annetuista äänistä. 

37§ Ansiomerkki ulkomaalaisia varten voidaan antaa ulkomaalaiselle, joka on erityisesti toiminut maamme ja ulkomaiden välisen farmaseuttisen yhteistyön tai farmasiakunnan hyväksi omassa kotimaassaan. Ansiomerkin antamisesta päättää farmasiakunta hallituksen ehdotuksen perusteella.

38§ YFK:n viiri voidaan hallituksen päätöksellä luovuttaa yksityiselle tai yhteisölle huomionosoituksena ja kiitoksena arvokkaasta yhteistyöstä.

39§ YFK:n malja luovutetaan yksityiselle tai yhteisölle, joka on erityisesti tukenut farmasiakunnan toimintaa ja merkittävällä tavalla edistänyt farmasian tieteellistä tai yhteiskunnallista merkitystä. Päätöksen maljan luovuttamisesta tekee farmasiakunnan kokous hallituksen tai kymmenen farmasiakunnan varsinaisen jäsenen ehdotuksesta. Jälkimmäisessä tapauksessa farmasiakunnalle osoitettu kirjallinen ehdotus on toimitettava hallitukselle, joka esittää sen omine lausuntoineen kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen saatava puolelleen 5/6 kokouksessa annetuista äänistä.

 

Tunnukset

40§ Lippu.

41§ Nauha, jonka värit ovat vihreä ja musta.

42§ Farmasiakunnan merkkejä ovat inspehtorin, kuraattorin, hallituksen puheenjohtajan ja kunniajäsenen merkit, ansiomerkit, ulkomaalaiselle myönnettävä ansiomerkki, farmasiakunnan lyyra sekä rintaneula.

43§ Tarkemmat määräykset tunnuksista ja niiden käytöstä ovat lippu- ja merkkiohjesäännössä.

 

Kerhot ja harrastuspiirit

44§ Tukeakseen harrastusta, joka lisää farmasiakuntalaisten yhteenkuuluvaisuudentunnetta, jäsenet voivat perustaa kerhon tai harrastuspiirin, jonka toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hallitukselle. 

 

Kurinpitomääräyksiä

45§ Farmasiakunnan jäsenen tulee toimia avuliaasti opiskelutovereitaan kohtaan yhteishengen ja aktiivisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

46§ Jäsenyydestä erottaminen tapahtuu hallituksen esityksestä farmasiakunnan kokouksessa. Jäsen voidaan erottaa vain painavista syistä, joita ovat esimerkiksi rikollinen toiminta, farmasiakunnan sääntöjen vakava rikkominen tai muu erityisen moitittava toiminta. Jäsenen erottaminen vaatii 2/3 enemmistön farmasiakunnan kokouksessa. 

Jäsenille voidaan antaa myös kurinpidollisista syistä varoituksia tai väliaikaisia etuuksien menetyksiä. Varoituksen antamisesta tai väliaikaisesta etuuksien menetyksestä päättää farmasiakunnan hallitus 2/3 enemmistöllä.

 

Erityisiä säännöksiä

47§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos farmasiakunnan kokouksen päätöksellä. Tätä koskeva päätös on kuitenkin tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa, kummassakin 2/3 äänistä.

48§ Jos ehdotus farmasiakunnan purkamisesta on tehty, on asia käsiteltävä samassa järjestyksessä ja samanlaisin ääntenenemmistöin kuin sääntöjenmuutos.

49§ Farmasiakunnan purkautuessa on sen omaisuus luovutettava farmasian tiedekunnan annettavaksi kolmen vuoden kuluessa mahdollisesti perustettavalle uudelle vastaavanlaiselle rekisteröidylle opiskelijayhdistykselle tai käytettäväksi purkamiskokouksen määräämään tämän suuntaiseen tarkoitukseen.

50§ Muuten noudatettakoon mitä voimassa oleva yhdistyslaki säätää.

51§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

 

 

Vanhat säännöt

Nimi, tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Yliopiston farmasiakunta - Universitetets farmaciekår ry., jota näissä säännöissä nimitetään farmasiakunnaksi, jonka kielenä ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä suomi, ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään epävirallisena englanninkielisenä nimenä Helsinki Pharmacy Students’ Association.

Farmasiakunnan tarkoituksena on yhdistää Helsingin yliopistossa farmasiaa opiskelevia, ajaa heidän yhteisiä etujaan, kehittää farmasian opetusta, seurata tutkimusta sekä ylläpitää ja edistää jäsenistönsä tietoisuutta ja harrastusta sekä ammatti- että yleisiin asioihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita, järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, opintoretkiä, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, sekä illanviettoja. Edelleen farmasiakunta harjoittaa julkaisutoimintaa, toimittaa opintomonisteita sekä pitää yhteyttä muihin yhdistyksiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

 

Jäsenet

Farmasiakunnan jäseniä voivat olla:

A. Varsinaiset jäsenet:

 1. Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä olevat ja farmaseuttisia tutkintoja opiskelevat henkilöt, jotka ovat tulleet hallituksen hyväksymiksi ja maksaneet jäsenmaksunsa.

B. Muut:

 1. Kannattajajäsenet: Kannattajajäseniä voivat olla hallituksen hyväksymät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita farmasiakunnan toiminnasta ja haluavat tukea sitä.

 2. Kunniajäsenet: Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti tukenut farmasiakunnan toimintaa. Ehdotuksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee joko hallitus tai vähintään kymmenen farmasiakunnan varsinaista jäsentä. Viimeksi mainitussa tapauksessa on farmasiakunnalle osoitettu kirjallinen ehdotus jätettävä hallitukselle, jonka tulee omine lausuntoineen esittää se farmasiakunnan kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi, on ehdotuksen saatava kokouksessa vähintään 5/6 annetuista äänistä puolelleen.

 3. Hallituksen hyväksymä ulkomaalainen opiskellessaan farmasiaa Helsingin yliopistossa

Jäsenyydestä erottaminen tapahtuu hallituksen esityksestä farmasiakunnan kokouksessa.

 

Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosi- tai tutkintokohtaisen jäsenmaksun, jonka suuruuden vaalikokous määrää vuosittain.

Kannattajajäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden vaalikokous määrää.

Kunniajäsenellä ja ulkomaalaisella Helsingin yliopistossa opiskelevalla farmasianopiskelijalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

 

Inspehtori ja kuraattori

Farmasian tiedekunnan dekaanilla on oikeus antaa ohjeita farmasiakunnalle inspehtorin välityksellä, jonka farmasiakunta valitsee farmasian tiedekunnan professoreista kolmeksi vuodeksi kerrallaan, minä aikana hän on farmasiakunnan täysivaltainen jäsen.

Kuraattoriksi valitaan vuodeksi kerrallaan joku farmasiakuntaan kuuluva tai siihen aikaisemmin kuulunut, farmaseuttisen loppututkinnon suorittanut henkilö, jolloin hän tulee farmasiakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi.

Ennen vaalia on saatava ehdokkaiden suostumus tehtävien vastaanottamisesta.

Kuraattorin tehtävä on:

 1. johtaa puhetta farmasiakunnan kokouksissa

 2. huolehtia siitä, että uudet virkailijat heti valituksi tulemisensa jälkeen tutustuvat heille tuleviin tehtäviin.

Inspehtorin ja kuraattorin vaalit suoritetaan suljetuin lipuin mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin valituksi tulee se, jota tässä äänestyksessä useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet tässä äänestyksessä menevät tasan, ratkaisee arpa.

10§ Jos inspehtori tai kuraattori eroaa tai on pidemmän aikaa estynyt hoitamaan tointansa, valitaan 9§:ssä mainitulla tavalla väliaikainen inspehtori tai kuraattori määräajaksi, kuitenkin enintään seuraavaan vuosikokoukseen asti.

11§ Inspehtorin, kuraattorin, hallituksen ja virkailijoiden vaalien tulokset on ilmoitettava farmasian tiedekunnan dekaanille.

 

Hallitus

12§ Hallitukseen kuuluu 16 jäsentä ja sen muodostavat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, isäntä, emäntä, talous-, ulkoasiain-, terveydenhuolto- ja sisäasiain-, koulutuspoliittisen- ja kirjastovaliokunnan puheenjohtaja, MDS:n päätoimittaja, tiedottaja, tappikapteeni, vuokraustoimintakoordinaattori, juhla-, yrityssuhde- ja tila- ja ympäristövastaava.

Hallituksen jäsenistä vähintään yhden on opiskeltava farmaseuttikurssilla ja yhden proviisorikurssilla. Talousvaliokunnan puheenjohtaja toimii farmasiakunnan taloudenhoitajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

13§ Hallituksen tehtävä on:

 1. pitää jäsenluetteloa

 2. kutsua farmasiakunta koolle

 3. hoitaa farmasiakunnan asioita ja taloutta farmasiakunnan sääntöjen ja kokouksien antamien ohjeiden mukaan

 4. huolehtia farmasiakunnan julkaisun, MDS:n, toimittamisesta vähintään neljä kertaa lukuvuodessa

 5. järjestää jäsenistölleen tilaisuuksia, joissa heidän farmaseuttinen ja yleinen tietämyksensä lisääntyy

 6. luoda sosiaalisia tapahtumia yhteishengen lujittamiseksi ja

 7. valvoa jäsenten koulutuspoliittisia etuja.

 

14§ Farmasiakunnan nimen on oikeutettu kirjoittamaan kuraattori ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä sihteerin, talousvaliokunnan puheenjohtajan tai siihen hallituksen erikseen nimeämän henkilön kanssa.

15§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on paikalla. Jos hallituksen kokouksissa äänestettäessä äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan mielipide asian tai vaaleissa arpa.

 

Virkailijat ja valiokunnat

16§ Virkailijoita ovat hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, isäntä, emäntä, MDS:n päätoimittaja, tila- ja ympäristövastaava, tiedottaja, dataseutti, yrityssuhdevastaava, vuokraustoimintakoordinaattori, teemailtavastaava, tappikapteeni, laulunjohtaja, kerho- ja liikuntavastaava, juhlavastaava, apuisännät ja -emännät sekä seuraavien valiokuntien puheenjohtajat: talous-, ulkoasiain-, kirjasto-, koulutuspoliittinen-, terveydenhuolto- ja sisäasiain- sekä kulttuurivaliokunta.

Yleisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtajana isäntä tai emäntä. Valiokuntien puheenjohtajia kuultuaan hallitus nimeää jäsenet valiokuntiin.

Tarpeen vaatiessa voi farmasiakunnan kokous valita muitakin virkailijoita kuin ensimmäisessä momentissa mainitut. Virkailijoiden, valiokuntien ja toimikuntien työskentelystä säädetään erillisillä ohjesäännöillä, jotka vahvistetaan hallituksen esityksestä farmasiakunnan kokouksessa.

 

Tilivuosi

17§ Farmasiakunnan tilivuosi on kalenterivuosi. Talousvaliokunnan puheenjohtajan on annettava kolmea viikkoa ennen vuosikokousta esitettäväksi farmasiakunnan tilit sekä kirjallinen selonteko varojen käytöstä ja farmasiakunnan taloudellisesta tilasta.

 

Kokoukset

18§ Farmasiakunnan vuosikokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja vaalikokous marraskuun aikana. Vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. valitaan kaksi ääntenlaskijaa

 2. käsitellään vuosikertomus, edellisen kalenterivuoden tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

 4. hyväksytään hallituksen toimintasuunnitelma.

Vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. valitaan kaksi ääntenlaskijaa

 2. määrätään jäsenmaksujen suuruudet ja virkailijoiden palkkiot

 3. määrätään opintopalkinnon suuruus

 4. hyväksytään seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarviot

 5. suoritetaan inspehtorin ja kuraattorin vaalit

 6. suoritetaan hallituksen jäsenten ja virkailijain vaalit seuraavassa järjestyksessä: puheenjohtaja, sihteeri, talousvaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajat, isäntä, emäntä, MDS:n päätoimittaja, terveydenhuolto- ja sisäasiain-, koulutuspoliittisen valiokunnan puheenjohtaja, tappikapteeni, kirjastovaliokunnan puheenjohtaja, juhlavastaava, yrityssuhdevastaava, vuokraustoimintakoordinaattori, tila- ja ympäristövastaava, kulttuurivaliokunnan puheenjohtaja, dataseutti, kerho- ja liikuntavastaava, teemailtavastaava, laulunjohtaja ja tiedottaja sekä apuisännät ja -emännät.

Vaalia varten on järjestettävä julkinen ehdokasasettelu, joka alkaa kolme viikkoa ja päättyy viikkoa ennen vaalikokousta. Julkisen ehdokasasettelun ulkopuolelle jää tiedottajan virka. Ehdokasasettelussa viiden farmasiakunnan varsinaisen jäsenen allekirjoittama kirjallinen ehdokkaaksi asettaminen, jolla ehdotetaan jotakin farmasiakunnan varsinaista jäsentä johonkin hallitus- ja/tai virkailijapaikkaan, tulee toimittaa vaalitoimikunnalle. Vähintään seitsemänjäsenisen vaalitoimikunnan, joka huolehtii ehdokkaiden julkipanosta, valitsee hallitus. Kokous ei ole sidottu asetettuihin ehdokkaisiin.

Hallituksen jäsenten ja virkailijain vaalit suoritetaan suljetuin lipuin, mikäli ehdokkaita on enemmän kuin yksi. Ellei kukaan ehdokkaista saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä, jolloin valituksi tulee se, jota tässä äänestyksessä useimmat ovat kannattaneet. Jos äänet tässä äänestyksessä menevät tasan, ratkaisee arpa.

 1. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

 2. suoritetaan vuosijuhlatoimikunnan kolmen varsinaisen jäsenen vaali

 3. suoritetaan muut mahdolliset henkilövaalit

Vaalikokouksessa valittujen henkilöiden toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää sen loppuun. Marraskuussa valitun uuden hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus vanhan hallituksen loppuvuoden kokouksissa.

19§ Farmasiakunnan kokouksia on pidettävä mahdollisuuksien mukaan kerran kuukaudessa lukukausien aikana. Hallitus kutsuu farmasiakunnan kokouksen koolle, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen farmasiakunnan jäsentä tai 1/10 jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti anoo. Farmasiakunnan kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

20§ Farmasiakunnan kokouksissa on jokaisella läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä sekä inspehtorilla ja kuraattorilla yksi ääni. Sen lisäksi varsinainen jäsen voi edustaa valtakirjalla yhtä varsinaista jäsentä. Valtakirja on luovutettava ennen kokousta kokouksen puheenjohtajalle. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

21§ Muut kuin 20§:ssä mainitut farmasiakunnan jäsenet ovat oikeutetut osallistumaan keskusteluun, mutta heillä ei ole äänioikeutta. Farmasiakunnan kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai farmasiakunnan kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

22§ Farmasiakunnan kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla viimeistään viikkoa ennen kokousta farmasiakunnan ilmoitustaululla farmasian tiedekunnassa ja farmasiakunnan jäsenten sähköpostilistalla, jolloin esityslistan on myös oltava esillä.

23§ Asia, joka on ensimmäistä kertaa käsiteltävänä, on pantava pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään 1/3 kokouksen äänivaltaisista osanottajista sitä vaatii.

24§ Jokaisen kokouksen alussa tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja, mikäli pöytäkirjantarkastajia ei oltu valittu. Kiireellisissä tapauksissa kokous voi heti tarkistaa pöytäkirjan.

25§ Päätös voidaan kumota 2/3 annetuista äänistä.

26§ Farmasiakunnan kokouksen esityslistalle voidaan hyväksyä kiireellisenä asia, jos 5/6 läsnä olevista varsinaisista jäsenistä sitä kannattaa.

27§ Jäsen, joka ei noudata järjestystä ja on häiriöksi kokouksen normaalille kululle, poistukoon kokouksesta puheenjohtajan kehotuksesta.

 

Juhlat ja kunnianosoitukset

28§ Farmasiakunnan vuosipäivä on helmikuun 15. päivänä. Vuosijuhlaa vietetään Farmasiankandidaattiklubin perustamisen kunniaksi.

29§ Farmasiakunnan lipun käytöstä kunnianosoitus- ja akateemisissa juhlatilaisuuksissa määrää hallitus.

30§ Sääntöjen 4§:ssä mainituin perustein voidaan farmasiakunnalle kutsua kunniajäsen, jolle annetaan lippu- ja merkkiohjesäännössä tarkemmin määritelty tunnusmerkki, kunniajäsenen merkki.

31§ Farmasiakunnan ansiomerkit voidaan antaa:

 1. farmasiakunnan nykyiselle jäsenelle, joka erikoisella ja jatkuvalla harrastuksella on ottanut osaa farmasiakunnan toimintaan, sekä

 2. farmasiakunnan entiselle jäsenelle, joka farmasiakunnasta erottuaan on jatkuvasti toiminut farmasiakunnan hyväksi.

32§ Ansiomerkkien antamisesta päättää farmasiakunta kevätlukukauden ensimmäisessä kokouksessa ansiomerkkitoimikunnan ehdotuksen perusteella. Sen päätökset on - ollakseen päteviä - hyväksyttävä 5/6 annetuista äänistä. Ansiomerkkitoimikuntaan kuuluvat inspehtori, kuraattori sekä kolme farmasiakunnan syyslukukauden vaalikokouksessa valitsemaa jäsentä.

33§ Ansiomerkki ulkomaalaisia varten voidaan antaa ulkomaalaiselle, joka on erikoisesti toiminut maamme ja ulkomaiden välisen farmaseuttisen yhteistyön tai farmasiakunnan hyväksi omassa kotimaassaan. Ansiomerkin antamisesta päättää farmasiakunta hallituksen ehdotuksen perusteella.

34§ YFK:n viiri voidaan hallituksen päätöksellä luovuttaa yksityiselle tai yhteisölle huomionosoituksena ja kiitoksena arvokkaasta yhteistyöstä.

35§ YFK:n malja luovutetaan yksityiselle tai yhteisölle, joka on erityisesti tukenut farmasiakunnan toimintaa ja merkittävällä tavalla edistänyt farmasian tieteellistä tai yhteiskunnallista merkitystä. Päätöksen luovuttamisesta tekee kokous hallituksen tai kymmenen farmasiakunnan varsinaisen jäsenen ehdotuksesta. Jälkimmäisessä tapauksessa farmasiakunnalle osoitettu kirjallinen ehdotus on toimitettava hallitukselle, joka esittää sen omine lausuntoineen kokoukselle. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen saatava puolelleen 5/6 kokouksessa annetuista äänistä.

 

Tunnukset

36§ Lippu.

37§ Nauha, jonka värit ovat vihreä ja musta.

38§ Farmasiakunnan merkkejä ovat inspehtorin, kuraattorin, hallituksen puheenjohtajan ja kunniajäsenen merkit, ansiomerkit, ulkomaalaiselle myönnettävä ansiomerkki, farmasiakunnan lyyra sekä rintaneula.

39§ Tarkemmat määräykset tunnuksista ja niiden käytöstä ovat lippu- ja merkkiohjesäännössä.

 

Kerhot ja harrastuspiirit

40§ Tukeakseen harrastusta, joka lisää farmasiakuntalaisten yhteenkuuluvaisuudentunnetta, jäsenet voivat perustaa kerhon tai harrastuspiirin, jonka toiminnan aloittamisesta tai lopettamisesta on tehtävä ilmoitus hallitukselle.

 

Kurinpitomääräyksiä

41§ Farmasiakunnan jäsenen tulee toimia avuliaasti opiskelutovereitaan kohtaan yhteishengen ja aktiivisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

42§ Jäsenen, joka on toiminut vastoin farmasiakunnan tarkoitusperiä tai sääntöjä, voi farmasiakunnan kokous päätöksellään erottaa farmasiakunnan jäsenyydestä, ellei katsota, että hän on saava ainoastaan varoituksen.

 

Erityisiä säännöksiä

43§ Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutos farmasiakunnan kokouksen päätöksellä. Tätä koskeva päätös on kuitenkin tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi viikkoa, kummassakin 2/3 äänistä.

44§ Jos ehdotus farmasiakunnan purkamisesta on tehty, on asia käsiteltävä samassa järjestyksessä ja samanlaisin ääntenenemmistöin kuin sääntöjenmuutos.

45§ Farmasiakunnan purkautuessa on sen omaisuus luovutettava farmasian tiedekunnan annettavaksi kolmen vuoden kuluessa mahdollisesti perustettavalle uudelle vastaavanlaiselle rekisteröidylle opiskelijayhdistykselle tai käytettäväksi purkamiskokouksen määräämään tämänsuuntaiseen tarkoitukseen.

46§ Muuten noudatettakoon mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.

47§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.